Zaawansowane metody i techniki mikroskopowe w badaniach materiałów

— wykład, zwiedzanie

Celem wykładu zatytułowanego „Zaawansowane metody i techniki mikroskopowe w badaniach materiałów” jest zapoznanie słuchaczy z działalnością Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej AGH (IC-EM AGH) jak również przedstawienie wybranych wyników badań mikrostrukturalnych materiałów konstrukcyjnych uzyskanych przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technik mikroskopowych. Prowadzone w Centrum Mikroskopii badania są głównie nakierowane na zastosowanie już istniejących i rozwijanie nowych metod i technik mikroskopii i tomografii elektronowej w badaniach mikrostrukturalnych, głównie w ilościowej ocenie mikro- i nanostruktury innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. W Centrum rozwijane są metody identyfikacji faz w nanoskali z wykorzystaniem obrazowania w trybie skaningowo-transmisyjnym (STEM) z korektą aberracji sferycznej soczewek kondensorowych, map składu chemicznego STEM-EDS z wysoką rozdzielczością przestrzenną (również w skali atomowej), precesji dyfrakcji elektronów (PED) oraz tomografii elektronowej STEM-EDS oraz tomografii FIB-SEM. Prowadzone są badania nanofaz i przemian fazowych in situ w nanomateriałach. Znaczącym osiągnięciem Zespołu w tym zakresie jest opracowanie kompleksowej ilościowej charakterystyki mikro- i nanostruktury nowoczesnych materiałów, w mikro- meso i nanoskali, zwłaszcza: materiałów dla konwencjonalnych elektrowni pracujących w warunkach ultra-nadkrytycznych (USC), materiałów dla turbin lotniczych i stacjonarnych turbin gazowych oraz dla elektrowni pracujących w warunkach A-USC, powłok poprawiających odporność stopów tytanu na utlenianie (powłok z faz międzymetalicznych), wysokotemperaturowych stali typu ODS i stopów wolframu dla reaktorów syntezy jądrowej, złożonych faz międzymetalicznych o gigantycznej komórce elementarnej (typu CMA), nanomateriałów. W IC-EM prowadzone są badania z wykorzystaniem metod mikroskopowych w analizie 3D odpowiedzi komórkowych na rusztowania z nanowłókien polimerowych do regeneracji tkanki kostnej jak również w badaniach komórek linii MG-63 inkubowanych na powierzchni materiałów ceramicznych.