fbpx

Deklaracja dostępności

Oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) Portalu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego www.nocnaukowcow.malopolska.pl

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
e-mail: nocnaukowcow@umwm.pl

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.nocnaukowcow.malopolska.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01

Strona internetowa www.nocnaukowcow.malopolska.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarno tło, żółte i zielone litery),
  • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego dostępnej w UMWM,
  • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UMWM.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-08-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Marszałkowskim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marek Pietras, e-mail: dostepna@umwm.pl, telefon: 12 63 03 502 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostosuj